Articles on: [Version 2.0 BM] Overtime Claim

[Versi 2.0] Penerangan Setiap Ruangan Dalam Overtime Custom Rate (Custom Overtime Rate Explanation) Pada System Setting > Claim > Overtime

Penerangan Setiap Ruangan Dalam Overtime Custom Rate Pada System Setting > Claim > Overtime

Berikut adalah penerangan lebih terperinci berkenaan dengan setiap ruangan dalam Overtime Custom Rate pada System Setting > Claim > Overtime:

a) Overtime Name

- Ruangan ini merujuk kepada nama Custom Overtime yang dikehendaki. Contoh: Public Holiday Rate 2.0b) Deduction Type

- Ruangan ini wajib diisi oleh pihak HR/Admin

- Jika tidak diisi, sistem MySyarikat tidak dapat detect pengiraan amaun Overtime yang betul

- Terdapat 2 jenis iaitu Percentage By Salary & RM per Houri. Percentage by Salary

Ini merujuk kepada formula berikut:

- Basic ATAU Gross Salary / 26 hari / Jumlah jam bekerja (8 atau 7.5 jam) = y

- y darab dengan rate yang disetkan pada Overtime Rate = z

- z adalah amaun Overtime staf tersebut


ii. RM per Hour

- Ini merujuk kepada rate yang disetkan pada Overtime Rate

- Contoh: jika disetkan 10, sistem akan detect 1 jam Overtime berjumlah RM10

- Jika staf apply 4 jam Overtime, sistem akan detect amaun Overtime tersebut berjumlah RM40 (RM10 x 4 jam)


c) Included Employee- Ruangan ini juga wajib diisi

- Jika ruangan ini dibiarkan kosong, Custom Rate Overtime ini tidak akan auto assign kepada mana-mana staf

- Nama-nama staf yang diisi pada ruangan ini akan affected untuk Custom Rate Overtime ini & jika mereka apply Overtime pada mana-mana rate (Normal/Rest Day/Off Day/Public Holiday), sistem akan detect mereka untuk rate yang di create sahajad) Remark

- Ruangan ini adalah optional untuk diisi. Boleh masukkan apa-apa jenis Remark yang dikehendaki
Cara Penetapan Overtime Custom Rate (Custom Rate OT Setup) Pada System Setting > Claim > Overtime

Untuk penetapan Overtime Custom Rate pada System Setting > Claim > Overtime, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-penetapan-overtime-custom-rate-custom-rate-ot-setup-pada-system-setting-claim-overtime-srjowi/?bust=1707000219739


Cara Kemaskini Overtime Custom Rate (Custom Rate OT Update) Pada System Setting > Claim > Overtime

Untuk kemaskini Overtime Custom Rate pada System Setting > Claim > Overtime, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-kemaskini-overtime-custom-rate-custom-rate-ot-update-pada-system-setting-claim-overtime-1n6lrev/?bust=1707020330245


Cara Mengecualikan (Exclude) Nama Staf Pada Ruangan Included Employee Dalam Overtime Custom Rate

Untuk mengecualikan (exclude) nama staf pada ruangan Included Employee dalam Overtime Custom Rate, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mengecualikan-nama-staf-pada-ruangan-included-employee-exclude-included-employee-dalam-overtime-custom-rate-1u8qisb/?bust=1707020882102


Cara Untuk Off/Delete/Disable Overtime Custom Rate (Delete Custom Rate OT) Pada System Setting > Claim > Overtime

Untuk Off/Delete/Disable Overtime Custom Rate (Delete Custom Rate OT) Pada System Setting > Claim > Overtime, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-untuk-offdeletedisable-overtime-custom-rate-delete-custom-rate-ot-pada-system-setting-claim-overtime-1wqzemk/?bust=1707021964977

Updated on: 07/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!